Projecte de reforma de porxo

L’objecte del present projecte es la reforma del porxo i adició d’un traster en un habitatge unifamiliar aïllat existent, el traster serà per a l’emmagatzematge del mobiliari exterior i les eines de jardí i la reforma del porxo per a la millora de l’eficiència energètica i del confort, atenent als criteris tècnics i estètics oportuns per a un resultat òptim , d’ acord amb la legalitat vigent aplicable al respecte.

 

 

 

 

 

La solució adoptada per a la reforma del porxo implica l’adició d’una nova estructura d’acer galvanitzat formada per perfils en L i un perfil especial perimetral com es pot veure en el plànol 05.1, recolzats sobre el voladís i ancorats al mateix. Cada una de les encavallades d’aquesta estructura es realitzaran prèviament a taller, es galvanitzaran posteriorment a la seva construcció i s’instal·laran a l’obra amb un sistema d’ancoratges.

 

 

 

 

 

La construcció de l’annex, es realitzarà sobre llosa existent mitjançant una estructura lleugera d’acer galvanitzat que sustentarà part de la coberta nova. Els tancaments es formaran amb un full interior de plaques de pladur i aïllament i un full exterior de plaques de HPL TRESPA.

 

Al tractar-se d’ un habitatge unifamiliar aïllat amb accés independent per un jardí, l’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant un itinerari accessible, preexistent. No es modifiquen els nivells ni cap element que afecti a l’accessibilitat i la correcta funcionalitat del propi de l’habitatge, ja que l’annex es realitza a nivell del pla horitzontal de l’habitatge.