Avis Legal

Avís Legal

ESPAR SALA, SL
Av. Països Catalans, 16 Solsona (Lleida), 25280, Espanya.
B25453663
www.esparsalashop.com
esparsala@esparsala.com

Per a què serveix:
Regula la relació entre la web i l’usuari respecte la contractació de serveis i/o productes d’aquesta.

Document:
Condicions generals de contractació en el lloc web www.esparsalashop.com

La utilització dels serveis o la contractació de productes i / o serveis en esparsalashop.com suposa l’acceptació de les següents condicions generals:

1.- Acceptació i disponibilitat de les Condicions Generals de Contractació

Mitjançant l’acceptació del present Contracte, Vostè declara:

1. que és una persona major d’edat i amb capacitat per a contractar,

2. que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals.

Aquestes Condicions Generals (en endavant, “les Condicions Generals”), regulen la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris-clients (a partir d’ara, “els Clients”) del lloc web ubicat a la url https://www.esparsalashop.com, propietat d’ESPA SALA SL (en endavant ‘esparsalashop.com’).

Els Clients accepten les Condicions Generals des del moment que utilitzin o contractin el servei i /o adquireixin qualsevol producte. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Clients.

Esparsalashop.com posa a disposició d’aquests, el número de telèfon 973480122 i l’adreça de correu electrònic esparsala@esparsala.com, per tal de consultar qualsevol dubte sobre aquestes condicions generals.

2.- Normes aplicables

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació; el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries; al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals; la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista; i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

Si vostè resideix fora d’Espanya i en virtut de la seva legislació no fos d’aplicació la legislació espanyola, Vostè no pot contractar els serveis i/o productes de esparsalashop.com.

3.- Modificació de les Condicions Generals

Esparsala.com podrà modificar les presents Condicions Generals, notificant-ho als Clients amb antelació suficient, amb la finalitat de millorar els serveis i/o productes oferts a través del web. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la pàgina Web de esparsalashop.com, s’entendrà per complert el deure de notificació.

En tot cas, abans d’utilitzar els serveis i/o contractar productes, es podran consultar les Condicions Generals.

4.- Descripció dels productes i serveis

Els productes d’esparsala.com, que són comercialitzats mitjançant l’adquisició dels mateixos mitjançant la nostra pàgina web, concedeixen el dret de devolució en els 14 dies següents a la recepció de la comanda sense cap penalització, de conformitat amb el Reial decret legislatiu 1 / 2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i amb la Llei 7/1996 d’Ordenació de Comerç Minorista. S’expliquen més detalladament les condicions de devolució en l’apartat “Devolucions” d’aquest lloc web.

Us recomanem que abans de realitzar qualsevol tipus de cancel·lació de la comanda es posi en contacte amb nosaltres a través del telèfon 973480122 o al correu electrònic esparsala@esparsala.com.

5.- Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les obres, marques, logotips, i qualsevol altre susceptible de protecció, continguts a la pàgina web de esparsalashop.com corresponen en exclusiva a ESPAR SALA SL llevat que en les mateixes s’indiqui titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres, marques, logos, etc. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de esparsalashop.com o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials els poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.

6.- Ús del servei i responsabilitats

Esparsalashop.com no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerat per qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a causa de la no disponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.

Esparsala.com no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no poden ser controlades per aquesta.

El Client manifesta que coneix que la informació facilitada per esparsalashop.com a través dels seus Serveis.

7.- Privacitat i Protecció de dades de caràcter personal

Els informem que l’adreça de correu electrònic així com d’altres dades personals constitueixen un requisit necessari per a la contractació dels serveis. La ja esmentada adreça de correu electrònic i la resta de dades personals formaran part d’un fitxer automatitzat propietat de ESPAR SALA SL. Així mateix Els Clients donen el seu permís perquè aquestes dades siguin tractades i a més utilitzades per enviar comunicacions comercials de promoció o publicitat dels serveis i productes oferts per esparsalashop.com. Esparsalashop.com posa a disposició dels Clients l’adreça de correu electrònic esparsala@esparsala.com i el telèfon 973480122, perquè aquests revoquin el consentiment prestat.

Adreça postal: Av. Països Catalans, 16 25280 Solsona (Lleida)

Esparsala declara que compleix la normativa vigent respecte a la protecció de dades, en particular amb el Reglament General Europu de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD 2016/679, de 27 d’abril 2016). Esparsalashop.com posa a disposició dels Clients els mitjans de contacte referits en el paràgraf anterior perquè aquests exerceixin els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició garantits per la legislació vigent.

8.- Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s’hauran de fer per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

9.- Nul·litat i ineficàcia de les Clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

10.- Cookies

Esparsalashop.com pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines del Web. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar les activitats de l’Usuari en el Web. Les cookies utilitzades per esparsalashop.com o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l’Usuari. Quan l’usuari permeti la seva recepció, podrà conèixer el servidor que utilitza les cookies, per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador. Gràcies a les cookies, resulta possible que el servidor d’esparsalashop.com, o del tercer que actuï en nom seu, reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, el accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, o promocions reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Web, no resulta necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per esparsalashop.com, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’Usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o login. Quedaran arxivats els documents electrònics que acrediten la conformitat amb el contracte, i el client posar-se en contacte amb esparsalashop.com per corregir o modificar aquestes dades.

11.- Jurisdicció i Llei aplicable

Les presents condicions generals de contractació es regeixen per la legislació espanyola, sent competents, per virtut de l’acceptació per part de l’Usuari de les presents condicions, els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència de l’Usuari per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.